INTEGRITETSPOLICY

Vi tar dataskydd och sekretess på största allvar och uppfyller kraven för alla tillämpliga nationella och europeiska dataskyddsregler. Här nedan informerar vi om hur vi samlar in, behandlar och använder uppgifter, inklusive i synnerhet vilken information och vilka personuppgifter vi lagrar och vad vi gör med dem.

Vissa av de erbjudanden och tjänster som vi tillhandahåller via webbplatsen www.eukanuba.se (inklusive tävlingar, pengarna tillbaka erbjudande) kan täckas av separata bestämmelser och villkor. Sådana ytterligare regler kommer att åberopas inom ramverket för erbjudandet eller tjänsten. Läs och överväg dem i samband med denna sekretesspolicy.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i enlighet med artikel 4.7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) är

IAMS Europe B.V.
Vosmatenweg 4
7742 PB Coevorden
The Netherlands (”vi” eller ”oss”).

2. INSAMLING, BEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter definieras som alla uppgifter beträffande en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är någon som kan identifieras direkt eller indirekt, närmare bestämt med hjälp av en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, platsinformation, en online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Detta inkluderar t.ex. ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, ditt födelsedatum samt andra uppgifter som du anger i samband med en online-beställning, en registrering, att du skapar ett kundkonto eller skickar en förfrågan via ett kontaktformulär (”personuppgifter”).

Statistik som vi samlar in av tekniska skäl när du besöker vår webbplats, som vi anonymiserar och därför inte kan kopplas direkt till dig, täcks inte av denna sekretesspolicy. Denna statistik inkluderar information om antalet besök du gör på vår webbplats, hur lång tid du tillbringar på webbplatsen, vilka sidor du besöker och uppgifter om din/a webbläsare – alla dessa uppgifter används på ett sådant sätt som inte möjliggör identifiering av dig som person. Dessa uppgifter ska samlas in och behandlas anonymt för att erhålla information om hur vår webbplats används och som grund för optimering. Läs vår policy om kakor  för att få mer information om vår insamling av statistiska uppgifter via kakor.

2.2. JURIDISK GRUND FÖR INSAMLING, BEHANDLING OCH ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I allmänhet är det möjligt att använda våra webbplatser utan att ange några personuppgifter. I den mån våra webbplatser samlar in några personuppgifter ska det ske på frivillig basis närhelst detta är möjligt.

Vi kommer att samla in, behandla och använda dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy. I detta avsnitt (2.2) hittar du användbar information om detaljerna kring detta.

Om du besöker vår webbplats enbart i informationssyfte, t.ex. för att söka information om oss eller våra produkter och därför inte registrerar dig eller uppger någon information om dig själv, kommer vi bara att samla in personuppgifter via kakor och andra liknande metoder som beskrivs i vår Policy om kakor . Vi samlar in dessa personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Uppgifterna kan exempelvis vara din IP-adress, datum och klockslag för din förfrågan, din tidszon, åtkomststatus/HTTP-statuskod, innehållet i Internet-förfrågningen (den specifika sidan), varje överförd datamängd, vilken webbläsare du använder och version av webbläsarprogramvaran, vilken webbplats förfrågningen kommer från samt ditt operativsystem, dess gränssnitt och språk.

Om du besöker webbplatsen av någon av anledningarna nedan, se ytterligare information i följande avsnitt:

2.2.1. FÖR VÅR AFFÄRSRELATION

Vi samlar in och behandlar ditt namn, din e-postadress och annan information som du anger för att vi ska kunna hantera vår affärsrelation, t.ex. för att besvara din fråga, behandla avtalet som har ingåtts med dig eller för tekniskt administrativa syften som måste fullgöras mot bakgrund av vår affärsrelation. Den rättsliga grunden för detta är att behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra respektive avtal med dig enligt artikel 6.1 b i GDPR.

Vi behåller dessa personuppgifter så länge vår affärsrelation varar. Om vi inte haft några gemensamma transaktioner eller någon konversation under de senaste tre åren, raderar vi eller anonymiserar dina personuppgifter, om vi inte måste förvara dem under en längre period enligt lag.

2.2.2. INNEHÅLL SOM SKAPATS AV ANVÄNDARE

Om du har gett oss tillåtelse att använda en eller flera av dina bilder eller videoklipp (i enlighet med respektive bestämmelser och villkor), kommer sådana personuppgifter att behandlas för användning på vår webbplats och i våra sociala medier, liksom i våra anslutna företag, i enlighet med det tillstånd du har gett oss. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Vi behåller de personuppgifter som finns i bilden/bilderna eller videoklipp(en) på vår webbplats till dess att den aktuella kampanjen har avslutats.

2.2.3. LISTAN ”HITTA LEVERANTÖR”

Vi erbjuder våra affärspartners och produktåterförsäljare att nämnas i avsnittet ”Hitta leverantör” på vår webbplats.

För att registrera dig behöver vi ditt företags namn och fullständiga adress, vilket kan inkludera personuppgifter som ditt personliga namn. Du kan frivilligt lämna ytterligare information, t.ex. ditt telefonnummer och din webbplatsadress, vilket kan bidra till att påskynda registreringsprocessen.

Vi behöver denna information för att kontrollera giltigheten av din förfrågan och att lägga till dig på listan ”Hitta leverantör” där platsen för din butik och andra uppgifter som anges ovan kommer att visas.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av respektive avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR.

Vi behåller dessa personuppgifter så länge du är kvar på listan. Dina uppgifter tas bort från listan om du återkallar ditt samtycke, om vi upptäcker att informationen inte är korrekt och inte kan korrigeras eller om vi har någon annan berättigad anledning att avsluta deltagandet, t.ex. om vår övergripande affärsrelation har upphört och du har slutat sälja våra produkter. Vi kommer då att omedelbart ta bort dina uppgifter från denna lista.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com när som helst, utan att ge något skäl och med omedelbar verkan. Vi kommer då att ta bort dig från listan som beskrivits ovan.

2.2.4. PENGARNA TILLBAKA ERBJUDANDE

Om du begär en återbetalning från oss genom att fylla i formuläret för p pengarna tillbaka erbjudande på vår webbplats, kommer vi att behandla alla personuppgifter som du lämnar i detta formulär, inklusive namn, adress, e-postadress, födelsedatum samt information om ditt köp och återbetalningsprocessen.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR, eftersom vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din begäran om återbetalning. Vi behåller dina personuppgifter för detta syfte så länge det behövs för att fullgöra syftet samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav och krav på redovisning eller rapportering.

2.2.5. STOPPA PRODUKTFÖRFALSKNIGAR OCH LAGFÖR PERSONER SOM UTÖVER OLAGLIG VERKSAMHET

Om du rapporterar en misstänkt produktförfalskning via vår webbplats kommer vi att behandla alla personuppgifter som du lämnar i formuläret, inklusive namn, adress, e-postadress samt information om ditt köp, din rapport och den efterföljande processen.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse, enligt artikel 6.1 f i GDPR, av att identifiera produktförfalskningar i syfte att säkerställa välbefinnandet hos våra kunder och deras djur.

Vi behåller dina personuppgifter för detta syfte så länge det behövs för att fullgöra syftet samt för att uppfylla eventuella rättsliga krav och krav på redovisning eller rapportering.

2.3. SAMTYCKE FRÅN MINDERÅRIG

Personer under 16 år får inte skicka några personuppgifter till oss utan att deras föräldrar eller förmyndare först gett samtycke.

2.4. VID SAMTYCKE: RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE

När ditt samtycke utgör rättslig grund för behandling av personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke när som helst utan att uppge skäl. Obs! Om du återkallar ditt samtycke påverkar inte detta lagligheten av behandling som skett före återkallande. I avsnitt 4 nedan finns mer information om dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi har om dig.

3. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART

Förutom de tredjepartsmottagare som beskrivs i avsnitt 2 ovan, kan dina personuppgifter överföras i följande fall:

 • till våra närstående företag inom gruppen Spectrum Brands
 • till tredjepartstjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till rådgivare och tekniktjänsteleverantörer
 • till en blivande säljare eller köpare i händelse av en försäljning eller ett köp av ett företag eller en tillgång inom Spectrum Brands-gruppen så att köparen kan fortsätta att erbjuda dig information och tjänster
 • till domstol, skiljedomstol, polisväsendet, tillsynsmyndighet eller jurister vid behov för att efterfölja lag eller för att etablera, utöva eller försvara rättigheter eller rättsliga anspråk.

I den mån vi anlitar andra bolag för att utföra uppgifter åt oss inom ramen för ett avtal om databehandling och vidarebefordrar dina personuppgifter i detta syfte, måste det bolaget eller de bolagen skydda dina personuppgifter och endast använda dessa i det specifika syfte som anges i avtalen med dessa personuppgiftsbiträden.

I de fall där vi överför, beroende på din plats, personuppgifter till länder som ligger utanför EU/EES har vi infört lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, t.ex. genom att avtala om EU:s standardavtalsklausuler med mottagaren eller genom att säkerställa att mottagaren är certifierad genom Privacy Shield.

Du kan begära ytterligare information om dessa skyddsåtgärder, t.ex. i form av kopior av skyddsåtgärderna, genom att kontakta gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com. Vi kommer att behandla varje begäran i enlighet med lokala lagar samt våra policyer och rutiner.

4. DINA RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DINA PERSONUPPGIFTER

Om vissa kravs uppfylls kan du ha följande rättigheter enligt GDPR beträffande personuppgifterna vi har om dig:

 • Rätt till tillgång, artikel 15 i GDPR: Du kan be oss om en bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, och i så fall be om en kopia av dessa personuppgifter (tillsammans med viss annan information).
 • Rätt till rättelse, artikel 16 i GDPR: Om personuppgifterna vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att be om rättelse eller komplettering.
 • Rätt till radering, artikel 17 i GDPR: Du kan be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om vi inte längre behöver dem eller om du återkallar ditt samtycke (där det är relevant).
 • Rätt till begränsning av behandling, artikel 18 i GDPR: Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om du har invändningar mot att vi behandlar dem.
 • Rätt till dataportabilitet, artikel 20 i GDPR: Du har rätt att erhålla de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för återanvändning under vissa omständigheter.
 • Rätt att göra invändningar, artikel 21 i GDPR: Du kan när som helst be oss att sluta behandla dina personuppgifter, och det kommer vi att göra om:
 • vi inte kan påvisa gällande juridiska skäl för behandlingen trots att behandlingen av dina personuppgifter är baserad på berättigade intressen, eller
 • vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • Rättigheter gällande automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering, artikel 22 i GDPR: Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.
 • Rätt att återkalla samtycke: Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Enligt artikel 77 i GDPR kan du även ha rätt till, i enlighet med tillämplig lag, att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i ditt land om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och gällande krav i EU-kommissionens information på ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv.

Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter enligt följande:

IAMS Europe B.V.
DSR Request
Vosmatenweg 4
7742 PB Coevorden
The Netherlands
Tel. 00 800 241 53 414
gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com

Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämpliga förordningar samt våra policyer och rutiner. Vi kan komma att be dig om ytterligare information bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl innan vi lämnar ut den information som du har begärt.

5. TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som inte tillhör Spectrum Brands (t.ex. via sidan ”Inköpsställen”). Länkar till andra webbplatser tillhandahålls enbart i informationssyfte och innebär inget godkännande av dessa andra webbplatser.

När du väljer en länk till en tredjepartswebbplats kommer du att lämna vår webbplats. Denna sekretesspolicy täcker inte någon information som samlas in via en annan webbplats. All information som du lämnar på en tredjepartswebbplats regleras av sekretesspolicyn för denna webbplats. Du bör granska sekretesspolicyn för dessa tredjepartswebbplatser innan du uppger någon information till dem. Vi ansvarar inte för sekretessrutinerna på andra webbplatser som inte tillhör Spectrum Brands. Din användning av tredjepartswebbplatser sker på egen risk.

6. KAKOR (COOKIES)

Klicka här för att läsa mer om vår policy om kakor.

7. DATASÄKERHET

Vi har infört och upprätthållit rimliga administrativa, fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är utformade för att skydda dina personuppgifter från olaglig förstörelse, manipulation, förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. Dessa säkerhetsåtgärder är föremål för permanent förbättring i linje med den faktiska tekniska utvecklingen. Dessvärre är överföring av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera säkerheten för de data som skickas till oss – varje överföring sker på egen risk.

8. FRÅGOR OCH KONTAKT

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, om någon information i denna sekretesspolicy eller någon annan fråga som rör dataskydd ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på gdpr.pet@eu.spectrumbrands.com . Vi behåller eventuella personuppgifter som vi tar emot i samband med din fråga så länge det behövs för att kunna svara på dina frågor och för att uppfylla eventuella rättsliga krav och krav på redovisning eller rapportering. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta itu med eventuella bekymmer du kan ha med behandlingen av dina personuppgifter.

© Tetra GmbH, juli 2019